Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon die bekwaam is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt met inachtneming van deze algemene voorwaarden.

Voordelen en diensten: https://www.lesabotdevenus.fr biedt klanten

Inhoud: Alle samenstellende elementen van de informatie op de Site, met name teksten – afbeeldingen – video’s.

Klanteninformatie: hierna “Informatie(s)” genoemd die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die mogelijk in het bezit zijn van https://www.lesabotdevenus.fr voor het beheer van uw account, het beheer van klantenrelaties en voor analytische en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: “Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect, de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is” (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen “persoonlijke gegevens”, “betrokkene”, “onderaannemer” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website https://www.lesabotdevenus.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering ervan en toezicht op:

Eigenaar: SARL Le Sabot de Vénus Kapitaal van € 1000 BTW-nummer: VAT FR58507963957 – 60 avenue de La Bourdonnais 75007 Parijs

Publicatiemanager: Judith Slits – sabotdevenusbooking@gmail.com

De publicatiebeheerder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Webmaster: Jérémy BERENGER – jeremy@mywebsign.com

Gastheer: ovh – 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007

Toegewezen persoon voor gegevensbescherming: Judith Slits – sabotdevenusbooking@gmail.com

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en de toepasselijke internationale regelgeving.

De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen van de Site hergebruiken, overdragen of exploiteren voor eigen rekening.

Het gebruik van de site https://www.lesabotdevenus.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld. Gebruikers van de site https://www.lesabotdevenus.fr worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden beslist door https://www.lesabotdevenus.fr, die zich dan zal inspannen om de gebruikers te informeren over de data en tijden van de interventie.

De website https://www.lesabotdevenus.fr wordt regelmatig bijgewerkt door de verantwoordelijke https://www.lesabotdevenus.fr. Op dezelfde manier kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze moeten daarentegen worden nageleefd door de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er vertrouwd mee te raken.

3. Beschrijving van geleverde diensten.

Het doel van de website https://www.lesabotdevenus.fr is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

https://www.lesabotdevenus.fr streeft ernaar om via de site https://www.lesabotdevenus.fr zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Het bedrijf kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, noch door haarzelf, noch door externe partners die haar deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site https://www.lesabotdevenus.fr wordt gegeven als indicatie en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site https://www.lesabotdevenus.fr niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in om toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, die geen virussen bevat en met een bijgewerkte browser van de nieuwste generatie.

De site https://www.lesabotdevenus.fr wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679)

Het doel is om een ​​dienst aan te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De host zorgt 24 uur per dag, elke dag van het jaar voor de continuïteit van zijn service. Hij behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke duur te onderbreken, met name voor onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Diensten en Diensten onnatuurlijk geacht verkeer genereren.

https://www.lesabotdevenus.fr en de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefonieapparatuur die met name verband houden met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en inbreuken.

https://www.lesabotdevenus.fr is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo’s, video’s, iconen en geluiden.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://www.lesabotdevenus.fr.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid.

https://www.lesabotdevenus.fr treedt op als uitgever van de site. https://www.lesabotdevenus.fr is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

https://www.lesabotdevenus.fr kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website https://www.lesabotdevenus.fr, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet de specificaties vermeld in punt 4, hetzij het uiterlijk van een bug of een onverenigbaarheid.

https://www.lesabotdevenus.fr kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de site https://www.lesabotdevenus.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://www.lesabotdevenus.fr behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd zou zijn met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt https://www.lesabotdevenus.fr zich ook het recht voor om de burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, foto, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

De Klant wordt geïnformeerd over de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 6 augustus 2004 en het algemeen reglement inzake gegevensbescherming (RGPD: n° 2016- 679).

7.1 Personen die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens: Le Sabot de Vénus. https://www.lesabotdevenus.fr“>https://www.lesabotdevenus.fr,  vertegenwoordigd door Feldman Alexey, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die worden verzameld, zorgt https://www.lesabotdevenus.fr ervoor het kader van de geldende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name aan de Klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospecten en klanten, vanaf het moment dat hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​register bij te houden van behandelingen die consistent zijn met de werkelijkheid.

Wanneer https://www.lesabotdevenus.fr Persoonsgegevens verwerkt, neemt https://www.lesabotdevenus.fr alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://www.lesabotdevenus.fr“>https://www.lesabotdevenus.fr ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://www.lesabotdevenus.fr kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens voor de Site, facturatie, bestelgeschiedenis, enz.
 • ter voorkoming en bestrijding van computerfraude (spamming, hacking, enz.): computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://www.lesabotdevenus.fr: e-mailadres
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://www.lesabotdevenus.fr brengt uw persoonlijke gegevens niet op de markt, die daarom alleen uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden worden gebruikt.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van https://www.lesabotdevenus.fr de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkering of verwijdering van persoonlijke gebruikersgegevens (artikel 17 AVG) wanneer deze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is
 • recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG)
 • recht om de verwerking van Gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG)
 • recht van verzet tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG)
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens die Gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG)
 • recht om het lot van gebruikersgegevens na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://www.lesabotdevenus.fr zijn gegevens al dan niet moet leveren aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Zodra https://www.lesabotdevenus.fr kennis krijgt van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructies van hem, verbindt https://www.lesabotdevenus.fr zich ertoe zijn gegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk blijkt voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://www.lesabotdevenus.fr zijn Persoonsgegevens gebruikt, vraagt ​​om rectificatie of zich verzet tegen de verwerking ervan, kan de Gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://www.lesabotdevenus.fr op het volgende adres:

Le Sabot van Venus – ter attentie van Judith Slits – 60 avenue de La Bourdonnais 75007 Parijs.

In dit geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij wil dat https://www.lesabotdevenus.fr corrigeert, bijwerkt of verwijdert, door zich te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die wettelijk zijn opgelegd aan https://www.lesabotdevenus.fr, met name met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://www.lesabotdevenus.fr een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Geheimhouding van persoonsgegevens

Het is https://www.lesabotdevenus.fr verboden om de over zijn Klanten verzamelde Informatie te verwerken, te hosten of over te dragen naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als “ongeschikt” wordt erkend zonder hen vooraf te informeren. https://www.lesabotdevenus.fr blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

https://www.lesabotdevenus.fr verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de informatie te waarborgen en in het bijzonder om te voorkomen dat deze wordt doorgegeven aan onbevoegde personen. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de informatie van de klant aantast, onder de aandacht van https://www.lesabotdevenus.fr wordt gebracht, moet deze laatste de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Bovendien verzamelt https://www.lesabotdevenus.fr geen “gevoelige gegevens”.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://www.lesabotdevenus.fr en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven genoemde doeleinden, zijn de personen die toegang hebben tot de gegevens van Gebruikers van https://www.lesabotdevenus.fr voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

7.5 Soorten verzamelde gegevens

Met betrekking tot de gebruikers van de site https://www.lesabotdevenus.fr verzamelen we de volgende gegevens die essentieel zijn voor de werking van de dienst en die maximaal 24 maanden na het einde van de contractuele relatie worden bewaard :

achternaam, voornaam, postadres, e-mail, telefoonnummer

8. Incidentmelding

Geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele elektronische opslagmethode is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen.

Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen voldoen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://www.lesabotdevenus.fr wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Enkel de verkoop van https://www.lesabotdevenus.fr en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://www.lesabotdevenus.fr.

Beveiliging

Voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens, maakt https://www.lesabotdevenus.fr gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoorden.

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens neemt https://www.lesabotdevenus.fr alle redelijke maatregelen om deze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Hypertekstlinks “cookies” en internetbakens (“tags”)

De site https://www.lesabotdevenus.fr bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://www.lesabotdevenus.fr. https://www.lesabotdevenus.fr heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment en gratis deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de door de site aangeboden diensten kan verminderen of onmogelijk maken.

9.1. ” COOKIES “

Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de Gebruiker wordt gestuurd en op de terminal van de Gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen (hierna “Cookies”). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de Gebruiker, de internettoegangsprovider van de Gebruiker, het besturingssysteem van de Gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies brengen op geen enkele manier het risico met zich mee om de terminal van de gebruiker te beschadigen.

https://www.lesabotdevenus.fr kan de informatie van de Gebruiker over zijn bezoek aan de Site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina’s, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://www.lesabotdevenus.fr de inhoud van de site en de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies kunnen de navigatie en/of de levering van de door de Site aangeboden diensten vergemakkelijken, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wil accepteren, zodat Cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel, dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun afzender. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de acceptatie of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk in zijn terminal wordt opgeslagen. https://www.lesabotdevenus.fr informeert de gebruiker dat in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van zijn navigatiesoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn navigatie en zijn ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://www.lesabotdevenus.fr of een van zijn serviceproviders, voor technische compatibiliteitsdoeleinden, niet (volledig) compatibel zijn met het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taalinstellingen en weergave of het land van waaruit de terminal lijkt verbonden te zijn met internet.

Indien van toepassing, wijst https://www.lesabotdevenus.fr alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://www.lesabotdevenus.fr, voortvloeiend uit (i) de weigering van Cookies door de Gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://www.lesabotdevenus.fr om de Cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen vanwege de keuze van de Gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen op het gebied van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen in termen van cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://www.lesabotdevenus.fr kan ook gebruik maken van de diensten van externe dienstverleners om de in deze sectie beschreven informatie te verzamelen en te verwerken.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die eventueel verschijnen op de site van https://www.lesabotdevenus.fr of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://www.lesabotdevenus.fr, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van https://www.lesabotdevenus.fr. De gebruiker kan echter op elk moment zijn toestemming voor het plaatsen van dit type cookie door https://www.lesabotdevenus.fr intrekken.

Paragraaf 9.2. INTERNETTAGS

https://www.lesabotdevenus.fr kan af en toe internetbakens gebruiken (ook “tags” of actietags, one-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en één-op-één GIF’s genoemd) en deze inzetten via een partner gespecialiseerd in webanalyse die zich waarschijnlijk in het buitenland bevindt (en dus de bijbehorende informatie opslaat, inclusief het IP-adres van de Gebruiker).

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de Site, als op de verschillende pagina’s van de Site.

Deze technologie stelt https://www.lesabotdevenus.fr in staat om de reacties van bezoekers op de Site en de effectiviteit van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de geraadpleegde informatie), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites die deze tags gebruiken, rapporten over de activiteit van de site opstellen ter attentie van https://www.lesabotdevenus.fr, en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de Site en internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.lesabotdevenus.fr is onderworpen aan het Franse recht.

Afgezien van de gevallen waarin de wet dit niet toestaat, is de exclusieve bevoegdheid voorbehouden aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.